Informacja dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniających innych osób w ciągu ostatniego roku, które chcą skorzystać z nieodpłatnych porad prawnych

 
Na podstawie przepisów wydanych w związku art.29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.) nieodpłatną pomocą prawną objęte zostały osoby fizyczne – prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym – prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku  jest pomocą de minimis.
W związku z tym podlega ona regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2020 r., poz.708), która określa m.in.:
– zasady udzielania pomocy publicznej,
– zasady monitorowania pomocy publicznej,
– tryb zwrotu pomocy publicznej.
 
Podmiot ubiegający się o pomoc – przed udzieleniem pomocy,  przedstawia:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy 
de minimis  w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiegał się pomoc oraz  w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych,
albo:
– oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie,
– oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
(oświadczenie do pobrania)
2) informacje niezbędne do udzielania pomocy, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311) dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości  i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc  de minimis.
(formularz do pobrania).
 
Do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc zaświadczeń, oświadczeń i informacji, o których mowa wyżej - pomoc nie może być udzielona temu podmiotowi – art. 37 ust. 7 ustawy.
 Beneficjenta poucza się o możliwości i warunkach domagania się od niego zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej wraz z odsetkami – art. 25 ustawy.
Pomoc publiczna jest monitorowana.  Monitorowanie pomocy publicznej obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej,  w szczególności o jej rodzajach, formach i wielkości, oraz przestrzeganie krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Organem monitorującym pomoc publiczną jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – art. 31 ustawy.
Dane beneficjentów pomocy lub podmiotów udzielających pomocy obejmujące numer identyfikacji podatkowej, nazwę, podstawę prawną udzielenia pomocy, dzień udzielenia pomocy, wielkość przedsiębiorcy, informacje o siedzibie, miejscu zamieszkania i rodzaju prowadzonej działalności, wartość pomocy, formę oraz przeznaczenie pomocy, udostępnia się na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - art. 11a ust. 2.
Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów opracowało Instrukcję udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku - jako pomocy de minimis, opublikowanej na stronie www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl.
(Instrukcja do pobrania
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Paweł Rychlik
(2020-08-28 11:58:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Rychlik
(2020-08-28 12:11:43)