Przyznawanie dla właścicieli lasów niepaństwowych środków na odnowienie drzewostanów zniszczonych przez klęski żywiołowe

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek winien zawierać:- imię i nazwisko, adres zamieszkania,- numer ewidencyjny działki lub działek określenie rodzaju klęski, oraz termin rozpoczęcia odnowienia.
2. Do wniosku należy dołączyć:- opinię właściwego terytorialnie nadleśniczego

Opłaty:
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044):
- opłata
 10zł.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Starostwa, pok. nr 20, natomiast po odbiór decyzji należy zgłosić się w pok. nr 11 (tel. nr 29 71 73 681).

Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Promocji i Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 11 tel.  29 71 73 681

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, ul. Gorbatowa 15, za pośrednictwem Starosty Makowskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Ulgi:
Brak.

Podstawa prawna:

Art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.788 ze zm.).

 


Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Moczulak
(2007-03-28 23:17:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Janusz Król
(2018-06-08 00:02:33)