Wywłaszczanie nieruchomości (dotyczy celów publicznych wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomości)


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego o wywłaszczenie własności nieruchomości, do którego należy dołączyć:
a) dokumenty z przebiegu rokowań o nabycie w drodze umowy praw do nieruchomości,
b) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zawierającą określenie granic zewnętrznych terenu niezbędnego do realizacji celu publicznego, na który nieruchomość ma być wywłaszczona,
c) mapę z rejestrem nieruchomości objętych wnioskiem o wywłaszczenie lub mapę z podziałem i rejestrem nieruchomości oraz decyzję zatwierdzającą ten podział, jeżeli wniosek o wywłaszczenie dotyczy tylko części nieruchomości,
d) pełny odpis z księgi wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o wywłaszczenie albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów,
e) w razie braku dokumentów, o których mowa w pkt d), zaświadczenie właściwego sądu stwierdzające, że nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej lub że nie jest dla niej prowadzony zbiór dokumentów,
f) wypis i wyrys z katastru nieruchomości.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Starostwa Powiatowego pokój Nr. 20, ul.Rynek 1

Dokumenty należy składać codziennie w godzinach od 8:00 do 16:00.

Opłaty:
Zwalnia się z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) lit. h) Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.  Nr 225 poz. 1635 z póżn. zm.).

Termin załatwienia sprawy:
Sprawy załatwia się niezwłocznie, a wymagające postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, pokój Nr 8, ul. Mickiewicza 30.

Tel. 29 717-24-20,  29 717-0750


Tryb odwoławczy:
Od decyzji starosty przysługuje stronie odwołanie do Wojewody mazowieckiego w terminie 14 dni od daty jej wydania.

Ulgi:
Brak.

Informacje dodatkowe:
1. Decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości zawiera wysokość odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości.
2. Wydanie decyzji o nabyciu własności nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, wnioskującą o wywłaszczenie.
3. Poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli stała się zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu.

Podstawa prawna:
Art. 112 – 142 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.).


Wytworzył:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2003-08-11 12:05:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Jerzy Pawłowski
(2012-01-30 12:11:17)