Nieodpłatne przeniesienie prawa własności gruntu rolnego ( rencistówki ) lub gruntu pod budynkiem z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o nieodpłatne przyznanie własności nieruchomości, do którego należy dołączyć:
a) decyzję o przekazaniu gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa,
b) w przypadku zstępnych osób uprawnionych – przeprowadzone postępowanie spadkowe.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Starostwa Powiatowego, pokój Nr 20, ul. Rynek 1.

Dokumenty należy składać codziennie w godzinach od 8:00 do 16:00.

Opłaty:
Zwalnia się z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) lit. h) Ustawy z dnia 16 listopada  2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z póżn. zm.).

Termin załatwienia sprawy:
Sprawy załatwia się niezwłocznie, a wymagające postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, pokój 8, ul Mickiewicza 30.
Tel. 29 717-24-20, 29 171-07-50


Tryb odwoławczy:
Od decyzji starosty przysługuje stronie odwołanie do Wojewody  Mazowieckiego w terminie 14 dni od daty jej wydania.

Ulgi:
Brak.

Informacje dodatkowe:
Własność nieruchomości przechodzi na rzecz osoby uprawnionej w drodze decyzji.

Podstawa prawna:
- art. 118 Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 z późn. zm.),
- art. 6 Ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. z 1989 r. Nr 10 poz. 53).


Wytworzył:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2003-08-11 12:02:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Jerzy Pawłowski
(2012-01-30 12:09:55)