Przyjęcie zgłoszeń na roboty geodezyjno - kartograficzne, wykonywane przez jednostki wykonawstwa geodezyjno -kartograficznego


Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie wykonania opracowania geodezyjno -kartograficznego przez jednostkę wykonującą prace geodezyjno-kartograficzne. W przypadku, gdy zgłaszana jest praca geodezyjna po raz pierwszy należy dołączyć kopię zaświadczenia o nadaniu uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Opłaty:
Opłaty za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (na podst. § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 14 listopada 2000 r. Dz. U. nr 115 poz. 1209).
Nr rachunku Starostwa Powiatowego w 69 8213 0008 2005 0702 2621 0001 Bank: PBS Ciechanów.


Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Mickiewicza 30, pok. nr 5. Dokumenty należy składać codziennie w godzinach od 8:00 do 16:00,

 

Termin załatwienia sprawy:

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia – najpóźniej w dniu następnym po otrzymaniu zgłoszenia,
Odpowiedź na zgłoszenie - do 10 dni roboczych, w przypadku udostępniania znacznej ilości materiałów do

1 miesiąca,

Przeprowadzenie czynności kontrolnych - do 6 dni roboczych,

Opatrzenie materiałów dla zamawiającego odpowiednimi klauzulami - do 3 dni roboczych

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Maków Maz., ul. Mickiewicza 30, pok. 5

 Tel. 029-7170755

Tryb odwoławczy:
właściwy organ nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

 Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000r. Nr. 100, poz 1086 – j.t. za zm.),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. z 1999 Nr 49, poz. 493),
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie wysokości  opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, (Dz. U. nr 115 poz. 1209)


Wytworzył:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2003-08-11 12:00:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Moczulak
(2012-09-28 14:45:29)