Przyjęcie dokumentacji geologicznej


Potrzebne dokumenty:
- wniosek o przyjęcie dokumentacji geologicznej,
- dokumentacja geologiczna w 4 egzemplarzach, wykonana zgodnie z wymaganiami art. 88-93 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze (t.j. Dz.U. z 2017 r. 2126 ze zm.) oraz przepisami wydanymi na jego podstawie.


Opłaty:
- 10 zł na konto Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu - Nr konta: 31 8917 0001 0012 5585 2000 0010

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim pok. nr  20

Termin załatwienia sprawy:
W ciągu jednego miesiąca od daty złożenia dokumentacji, a w przypadku, gdy dokumentacja nie odpowiada przepisom prawa, ma zastosowanie art. 93 ust. 3 i 4 ww. ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Promocji i Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 11, tel. 29 71 73 681

Tryb odwoławczy:
Od decyzji stwierdzającej niezgodność złożonej dokumentacji z przepisami prawa przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, za pośrednictwem Starosty Makowskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Ulgi:
Brak.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze (t.j. Dz. U. z 2017 r. 2126 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2033),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 282, poz. 1656).


 

 


Wytworzył:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2003-08-11 12:49:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Janusz Król
(2018-06-08 00:29:15)