Zatwierdzenie projektu robót geologicznych

 


Potrzebne dokumenty:
- wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych ze wskazaniem terminu na jaki projekt ma być zatwierdzony, przedłożony przez podmiot, który sfinansował jego wykonanie,
- projekt prac geologicznych w 2 egzemplarzach, odpowiadający wymaganiom art. 79 ust. 2, art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 ze zm.)


Opłaty:
10 zł na konto Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu - Nr konta: 31 8917 0001 0012 5585 2000 0010


Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim pok. nr 20

Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Promocji i Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 11, tel. 29 71 73 681

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, za pośrednictwem Starosty Makowskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Ulgi:
Brak.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji  (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz.1696).


 


Wytworzył:
Joanna Rzepka
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2003-08-11 12:49:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Janusz Król
(2018-06-08 00:30:39)