Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnego z planem urządzenia lasu


 Wymagane dokumenty:
1. Wniosek winien zawierać:
- imię i nazwisko, adres zamieszkania,
- numer ewidencyjny działki lub działek, na których planowane jest pozyskanie, obręb geodezyjny, uzasadnienie przekroczenia planu wyrębu.


Opłaty:
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044):
- opłata 10 zł.


Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Starostwa, pokój nr 20, natomiast po odbiór decyzji należy zgłosić się w pok. nr 11 (tel. 29 7173 681).

Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Promocji i Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 11 tel. 29 7173 681
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, ul. Gorbatowa 15, za pośrednictwem Starosty Makowskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Ulgi:
Brak.

Podstawa prawna:
Art. 23 ust. 4 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.).


 

 


Wytworzył:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2003-08-11 12:23:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Janusz Król
(2018-06-08 00:08:01)