☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim
Grafika zawierająca herb Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim

Poniedziałek 02.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wniosek o wpis do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych / o zmianę danych w ewidencji

Utworzenie stowarzyszenia zwykłego następuje gdy osoby w licznie co najmniej trzech, zamierzajace założyć stowarzyszenie zwykłe uchwalają Regulamin działalności stowarzyszenia, a następnie składają wniosek o wpis do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Powiatu Makowskiego prowadzonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów ( Dz.U. z 2016, poz. 644).

Wymagane dokumenty:

Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd składają na piśmie organowi nadzorującemu właściwemu ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego:

1. Wniosek o wpis do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

2. Regulamin działalności stowarzyszenia: określający jego nazwę, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego. Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w Regulaminie działalności tryb jego wyboru oraz uzupełnienia składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych, Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa w Regulaminie działalności tryb jego wyboru, uzupełniania składu oraz jego kompetencje.

3. Listę wszystkich członków założycieli jednak niemniej niż trzech - zawierająca imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli.

4. Protokół z zebrania założycielskiego zawierający uchwały o:

1) utworzeniu Stowarzyszenia Zwykłego,

2) przyjęciu Regulaminu działalności stowarzyszenia,

3) wyborze: przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie /Zarządu/Komisji Rewizyjnej (w zależności od typu regulacji zawartych w Regulaminie działalności)

4) wyznaczeniu adresu siedziby Stowarzyszenia.

Dokumenty wymienione w pkt 1,2 podpisuje przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie lub wszyscy członkowie Zarządu.

Dokument wymieniony w pkt 4 podpisuje przewodniczący zebrania założycielskiego.  

 

Wniosek o zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

W przypadku wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych w Ewidencji stowarzyszeń zwykłych (np. zmiana regulaminu, zmiana w składzie władz, adresu zamieszkania, zmiana siedziby), stowarzyszenie składa, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych, wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych, załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany (np. protokół z walnego zebrania członków z listą obecności, uchwały walnego zebrania członków). Wszystkie załączniki do wniosku muszą być oryginałami dokumentów. Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni. Jeżeli wniosek o wpis zawiera nieprawidłowości lub braki formalne w dokumentacji, organ nadzoru zobowiązuje wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Po wpisaniu stowarzyszenia zwykłego do ewidencji stowarzyszeń wnioskodawca otrzyma o tym fakcie pisemną informację. Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji. Procedura rejestracji stowarzyszenia zwykłego nie podlega żadnym opłatom. Na prośbę składającego wniosek o wpis do Ewidencji zwykłych można otrzymać Zaświadczenie – za jego wydanie pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 zł. (17 zł OPŁATA SKARBOWA – NUMER KONTA 31 8917 0001 0012 5585 2000 0010)

UWAGA

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2015 poz.1923), Stowarzyszenia zwykłe już istniejące i działające na podstawie dotychczasowych przepisów są obowiązane dokonać wpisu do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Makowskiego w terminie do 20 maja 2018 r. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa. Do dnia dokonania wpisu do ewidencji stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie przepisów dotychczasowych.

 

Dodatkowych wyjaśnień udziela insp. ds. społecznych Agnieszka Kapusta z Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego oraz Spraw Społecznych (tel. 29 7173684 email: agnieszka.kapusta@powiat-makowski.pl)

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393),

2) ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923),

3) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644),

4) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.).

 

Wzory – materiały do pobrania i wykorzystania:

1. Wniosek o wpis do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych – przykładowa wersja z Przedstawicielem

2. Wniosek o wpis do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych – przykładowa wersja z Zarządem

3. Wniosek o wpis do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych – przykładowa wersja z Zarządem i Komisją Rewizyjną

Wytworzył:
(2016-10-11)
Udostępnił:
Andrzej Moczulak
(2016-10-11 10:31:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Moczulak
(2016-10-11 10:45:58)
 
 
liczba odwiedzin: 5028422

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X