☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim
Grafika zawierająca herb Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim

Wtorek 26.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego oraz Spraw Społecznych

Zadania w zakresie Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego oraz Spraw Społecznych wykonują:

  • Halina Ryczkowska
  • Tadeusz Brakoniecki
  • Agnieszka Kapusta

Telefon:

Tel 29 7173693  pokój Nr 7a

Tel./fax  29 7173664

Stanowisko pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych nadzoruje bezpośrednio Starosta.

 

Do zakresu działania Wieloosobowego stanowiska pracy ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego oraz Spraw Społecznych należą w szczególności sprawy:
1) w zakresie spraw obronnych:
 

  a) opracowywanie rocznych planów zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych;
  b) opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, organizowanie szkoleń i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej;
  c) opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania powiatu, a także stosownych programów obronnych;
  d) opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowań służby zdrowia powiatu na potrzeby obronne;
  e) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Starosty zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa;
  f) opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego na czas wojny oraz projektu zarządzania Starosty wprowadzającego ww. regulamin w życie;
  g) opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej;
  h) opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji Stałego Dyżuru;

  i) realizowanie przedsięwzięć związanych ze świadczeniami na rzecz obrony w zakresie potrzeb wynikających z zadań realizowanych przez Starostę;
  j) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny;
  k) opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej;
  l) planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych;
  m) udział w prowadzeniu kontroli z zakresu OC i ZK.
2) w zakresie zarządzania kryzysowego:
  a) organizowanie działań w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, koordynowanie prac powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego oraz kierowanie pracą grupy planowania cywilnego stanowiącą stałą grupę roboczą zespołu, a w szczególności:
    - monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji,
    - realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej,
    - planowanie wsparcia organów kierujących działaniami na szczeblu gminy,
    - przygotowywanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej,
    - realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej,
    - opracowywanie i aktualizowanie powiatowego planu zarządzania kryzysowego oraz uzgadnianie gminnych planów zarządzania kryzysowego przed zatwierdzeniem ich przez Starostę,
    - obsługa administracyjna posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
    - przygotowanie rocznego planu pracy zespołu,
    - przedstawianie propozycji przedmiotu i terminu posiedzeń zespołu zarządzania kryzysowego,
    - organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń oraz treningów z zakresu zarządzania kryzysowego na potencjalne zagrożenia,
    - koordynowanie działań ratowniczych przy pomocy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
   - opracowanie i uzgadnianie z gminami zagrożonymi powodzią planu operacyjnego ochrony przed powodzią, monitorowanie zagrożenia powodziowego oraz przedstawianie wniosków w sprawie ogłaszania i odwoływania pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
  b) organizowanie oraz koordynowanie działań systemu „Państwowe Ratownictwo Medyczne” – a w szczególności:
    - przygotowywanie i aktualizacja przynajmniej raz w roku powiatowego planu zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych oraz przedstawiania go wojewodzie,
    - przesyłanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia lub wojewodzie informacji i danych, dotyczących organizacji i funkcjonowania systemu na obszarze powiatu, odpowiednio na żądanie ministra właściwego do spraw zdrowia lub wojewody,
  c) organizowanie oraz koordynowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a w szczególności:
    - prowadzenie analiz i opracowywanie prognoz dotyczących pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
    - budowanie systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego oraz służb, inspekcji, straży oraz innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu,
    - organizowanie systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu,
    - w zakresie upowszechniania i popularyzacji ochrony przeciwpożarowej tematyki zagrożeń i obrony cywilnej:
    - czynne współuczestniczenie z organizacjami społecznymi i pozarządowymi w organizowaniu i prowadzeniu zawodów oraz konkursów o tematyce obrony cywilnej,
    - popularyzowanie znajomości zachowań w sytuacjach kryzysowych poprzez wydawnictwo i kolportaż materiałów informacyjno-poglądowych,
    - promowanie i popularyzacja poprzez lokalne stacje telewizyjne, rozgłośnie radiowe i redakcje prasowe wśród społeczeństwa zagadnień dotyczących obrony cywilnej i zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia;
3) w zakresie obrony cywilnej:
  a) ustalanie zadań, kontrola ich realizacji oraz koordynacja i kierowanie działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez szefów obrony cywilnej miast i gmin powiatu,
  b) Dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej,
  c) opracowanie i utrzymanie w ciągłej aktualności Planu Obrony Cywilnej Powiatu oraz uzgadnianie gminnych i miejskich planów obrony cywilnej,
  d) organizowanie i utrzymywanie w ciągłej sprawności Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania, bazy służącej OC i formacji OC,
  e) organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej,
  f) ustalanie zadań, kontrola ich realizacji oraz koordynacja i kierowanie działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez szefów obrony cywilnej miast i gmin powiatu,
  g) przygotowanie wniosków i propozycji w zakresie tworzenia i likwidowania na terenie powiatu formacji obrony cywilnej, oraz przydziałów mobilizacyjnych do formacji cywilnej,
  h) prowadzenie ewidencji sprzętu i materiałów obrony cywilnej,
  i) współpraca z Komendantem Wojskowej Komendy Uzupełnień,
  j) promowanie i popularyzacja poprzez lokalne stacje telewizyjne, rozgłośnie radiowe i redakcje prasowe wśród społeczeństwa zagadnień dotyczących obrony cywilnej a w szczególności zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia;
  k) udział w prowadzeniu kontroli z zakresu spraw obronnych.
4) w zakresie spraw społecznych:
  a) wydawanie i cofanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej, jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę,
  b) kontrola przeprowadzania zbiórek publicznych,
  c) zarządzanie przekazania zebranych ofiar na cele humanitarne jednej z instytucji społeczno – opiekuńczych lub oświatowych w przypadku stwierdzenia, że zbiórka przeprowadzona jest niezgodnie z postanowieniami ustawy,
  d) sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i fundacji oraz prowadzenie bieżącego postępowania rejestrowego,
  e) realizacja zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych dla kombatantów i osób represjonowanych,
  f) analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosowanych inicjatyw,
  g) wydawanie skierowań do pracy dla inwalidów wojennych,
  h) opiniowanie wniosków dotyczących rozwiązania umowy o pracę z inwalidą wojennym,
  i) organizowanie na terenie powiatu obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego,
  j) świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent,
  k) określanie szczegółowych zasad stosowania ulg i uprawnień dla kombatantów i innych osób uprawnionych – emerytów, rencistów i inwalidów,
  l) wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa oraz organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych,
  m) koordynowanie współpracy komórek organizacyjnych Starostwa oraz jednostek organizacyjnych z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań Powiatu;
5) w zakresie współpracy oraz zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami:
  a) współpraca przy ustaleniu programów działania służb, inspekcji i straży,
  b) budowanie systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz służb, inspekcji i straży, a także innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu,
  c) przygotowanie propozycji przedsięwzięć do krajowego systemu ratowniczogaśniczego na terenie powiatu,
  d) współpraca z publiczną służbą zdrowia oraz jednostkami ochrony przeciwpożarowej w zakresie budowania oraz funkcjonowania na terenie powiatu systemu „Państwowe Ratownictwo Medyczne”,
  e) współpraca z policją w sprawach dotyczących utrzymania ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz z inspekcją sanitarną w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego,
  f) współpraca z inspekcją nadzoru budowlanego w zakresie przestrzegania stosowania przepisów prawa budowlanego oraz inspekcją weterynaryjną w sprawach bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na obszarze powiatu,
  g) inicjowanie opracowania projektów dokumentów, a także materiałów przeznaczonych do rozpatrzenia przez organy samorządu powiatu i Starostę,
  h) terminowa realizacja zadań ustalonych przez organy samorządu powiatu dla powiatowych służb, inspekcji i straży oraz opracowywanie informacji o stanie wykonania tych zadań;
6) w zakresie spraw obywatelskich:
  a) przyjmowanie zgłoszeń w znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru,
  b) wykonywanie zadań z zakresu ustawy o cudzoziemcach należących do kompetencji Starosty; Ponadto wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat na podstawie umów i porozumień, między innymi wykonywanie czynności na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2003-06-30 15:37:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Drwęcka
(2020-12-31 10:19:20)

 
 
liczba odwiedzin: 4596905

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X