☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim
Grafika zawierająca herb Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim

Wtorek 26.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Promocji i Rozwoju Gospodarczego

Funkcję Dyrektora Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Promocji i Rozwoju Gospodarczego sprawuje : Joanna Rzepka

Telefon:

Tel. (029) 71 73  672, pokój 12


Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska nadzoruje bezpośrednio Starosta.Do zakresu działania Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Promocji i Rozwoju Gospodarczego należy ochrona środowiska, rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, ochrona przyrody, gospodarka wodna, gospodarka odpadami oraz geologia, realizacja przedsięwzięć promocyjnych powiatu i wspieranie rozwoju gospodarczego, a w szczególności:


1) w zakresie gospodarki wodnej:
  a) ustanawianie stref ochrony bezpośredniej ujęć wody,
  b) przygotowywanie pozwoleń wodnoprawnych na:
    - szczególne korzystanie z wód,
    - wykonanie urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych,
    - rolnicze wykorzystanie ścieków,
    - odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów,
    - długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
    - piętrzenie wody podziemnej,
    - wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,
    - wprowadzenie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
    - regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mających wpływ na warunki przepływu wody.
  c) stwierdzanie w drodze decyzji, wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego,
  d) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem odszkodowania na żądanie poszkodowanego w związku z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym,
  e) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem wysokości partycypacji w kosztach utrzymania wód lub urządzeń wodnych przez podmioty, które poprzez wprowadzenie ścieków przyczyniają się do wzrostu kosztów utrzymania tych wód,
  f) dokonywanie przeglądu ustaleń i realizacji pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody i odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzeń kanalizacyjnych,
  g) prowadzenie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych,
  h) współdziałanie z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w zakresie gospodarowania wodami, korzystania z wód oraz utrzymania urządzeń wodnych,
  i) wzywanie zakładów do usunięcia zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej, w wyniku których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi albo zwierząt, bądź środowisku,
  j) przygotowywanie decyzji o unieruchomieniu zakładu lub jego części do czasu usunięcia zaniedbań w gospodarce wodnej,
  k) wykonywanie innych zadań z zakresu gospodarki wodno – ściekowej wynikających z ustaw – prawo wodne i prawo ochrony środowiska.
2) w zakresie rybactwa śródlądowego:
  a) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
  b)wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej, nie zaliczanej do śródlądowych wód żeglownych,
  c) wyrażanie zgody na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie,
  d) rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
  e) prowadzenie rejestru wydanych kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego oraz rejestru sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
  f) Wykonywanie innych zadań z ustawy o rybactwie śródlądowym.
3) w zakresie leśnictwa:
  a) prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
  b) powierzanie nadleśniczym, w drodze porozumienia, spraw z zakresu nadzoru nad lasami niepaństwowymi oraz nadzór nad realizacją tych porozumień,
  c) przygotowywanie decyzji o wykonaniu, na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych, w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
  d) prowadzenie spraw dotyczących przyznania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów, nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdzie wystąpiły szkody spowodowane klęskami żywiołowymi,
  e) przygotowywanie propozycji o przyznanie dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów porolnych; współdziałanie z Nadleśnictwami w zakresie zalesiania gruntów w ramach Funduszu Leśnego,
  f) cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
  g)wnioskowanie o uznaniu lasu za ochronny,
  h) zlecanie wykonania planów urządzenia lasów, nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
  i) przygotowywanie wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych, za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz prowadzenie rozliczeń z AR i MR,
  j) sprawowanie kontroli upraw leśnych, określonych decyzją o prowadzeniu upraw, w zakresie ich zgodności z planem zalesień i uproszczonym planem urządzania lasu,
  k) orzekanie o utracie ekwiwalentu z przyczyn określonych w ustawie,
  l) przygotowywanie wniosków o przeklasyfikowanie z urzędu gruntów zalesionych zgodnie z ustawą,
  m)wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o lasach oraz ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.
4) w zakresie prawa łowieckiego:
  a) przygotowywanie zezwolenia na odstępstwa - w szczególnych przypadkach - od zakazu płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny,
  b)wydawanie decyzji na posiadanie i hodowanie lub utrzymanie chartów rasowych i ich mieszańców,
  c)wydawanie decyzji na przetrzymywanie zwierząt łownych,
  d)prowadzenie spraw związanych z wydzierżawieniem polnych obwodów łowieckich,
  e)przygotowywanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej,
  f)wykonywanie innych zadań z ustawy prawo łowieckie.
5) w zakresie postępowania z odpadami:
  a)wydawanie decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
  b)przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi,
  c)wydawanie zezwoleń na:
    - prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
    - prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów,
  d) prowadzenie rejestru w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania dla posiadaczy odpadów zwolnionych z uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności,
  e) wydawanie decyzji zatwierdzających instrukcję użytkowania składowiska, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
  f)wydawanie zgody na zamknięcie składowiska lub jego części, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
6) w zakresie prawa ochrony środowiska:
  a)opiniowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
  b) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
  c) prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości powietrza, wody, gleby i ziemi,
  d) wydawanie pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii:
    - zintegrowanych,
    - na wytwarzanie odpadów,
    - na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ,
    - na emitowania hałasu do środowiska,
    - na emitowanie pól elektromagnetycznych,
  e) stwierdzanie w drodze decyzji wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia wydanych pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji i energii,
  f)przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja zanieczyszczeń nie wymaga pozwolenia,
  g) nakładanie obowiązku rekultywacji na obszarze, na którym istnieje przekroczenie standardów jakości gleby i ziemi,
  h) prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby,
  i) nakładanie w drodze decyzji obowiązków w zakresie ochrony środowiska dla instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
  j)wnioskowanie do Rady Powiatu o utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany,
  k) zobowiązywanie podmiotów prowadzących instalacje do sporządzania przeglądu ekologicznego w przypadku stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko,
  l) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie wydawanych decyzji,
  m) występowanie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony środowiska o podjęcie działań w stosunku do podmiotów, u których stwierdzono naruszenie przepisów o ochronie środowiska lub gdy występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło wystąpić,
  n) przygotowanie powiatowego programu ochrony środowiska, a także innych planów i programów wynikających z ustaw,
  o) przedkładanie Radzie Powiatu do zatwierdzenia planów ochrony środowiska,
  p) wykonywanie innych zadań z ustawy prawo ochrony środowiska.
7) w zakresie ochrony przyrody:
  a) popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie,
  b) prowadzenie rejestru posiadaczy zwierząt zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, których przewożenie przez granice państwa podlega ograniczeniu na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,
  c) prowadzenie rejestru roślin i zwierząt lub ich części i produktów pochodnych podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych,
  d) prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości będących własnością gminy,
  e) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystywania zasobów i poszczególnych składników przyrody przez jednostki organizacyjne oraz osoby prawne fizyczne,
  f) zmiana przeznaczenia terenów, na których znajduje się starodrzew,
  g) wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody.
8) w zakresie prawa geologicznego i górniczego:
  a) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywalnym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20 000 m3 oraz stwierdzanie wygaśnięcia koncesji,
  b) zatwierdzanie projektów badań hydrogeologicznych oraz projektów prac geologicznych i geologiczno-inżynierskich,
  c) zatwierdzanie dokumentacji geologicznych i geologiczno - inżynierskich,
  d) przygotowywanie decyzji nakazujących wykonanie dodatkowych prac geologicznych w szczególności badań, pomiarów oraz pobieranie dodatkowych próbek,
  e) przyjmowanie dokumentacji geologicznej oraz gromadzenie informacji uzyskiwanych w wyniku prowadzenia prac geologicznych,
  f) prowadzenie ewidencji zgromadzonych dokumentów geologicznych,
  g) wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze.
9) w zakresie rozwoju gospodarczego i promocji powiatu:
  a) tworzenie pozytywnego wizerunku powiatu i jego organów wśród społeczności samego powiatu oraz wśród gmin wchodzących w jego skład, a także informowanie i zachęcanie do zainteresowania powiatem ludzi i instytucji poza jego granicami,
  b) organizowanie i prowadzenie promocji rozwoju gospodarczego i społecznego powiatu poprzez:
    - opracowywanie kalendarza imprez kulturalnych i gospodarczych,
    - organizowanie udziału przedstawicieli władz powiatu w różnego rodzaju seminariach, targach, wystawach, imprezach promocyjnych,
    - współpraca z gminami, samorządem wojewódzkim i administracją rządową oraz organizacjami pozarządowymi,
    - prowadzenie oraz bieżące uzupełnianie i aktualizacja stron internetowych powiatu.
10) w zakresie informacji gospodarczej, marketingu i rozwoju:
  a) prowadzenie bazy danych statystycznych o powiecie,
  b) prowadzenie bazy danych o warunkach i możliwościach inwestycyjnych powiatu i jej popularyzowanie,
  c) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania inwestorów,
  d) koordynacja realizacji zadań wynikających z Planu Rozwoju Lokalnego,
11) w zakresie współpracy z zagranicą:
  a) organizacja kontaktów zagranicznych,
  b) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych i kulturalnych w ramach zawieranych porozumień z partnerami zagranicznymi,
  c) prowadzenie i organizowanie działalności informacyjnej,
12) do zadań Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych należy w szczególności :
  a) w zakresie zamówień publicznych;
    - kompletowanie i weryfikacja materiałów źródłowych wydziałów starostwa merytorycznie związanych z tym zadaniem stanowiących podstawę do wszczęcia procedur określonych w ustawie o zamówieniach publicznych,
    - udzielanie wyjaśnień wydziałom i jednostkom organizacyjnym przy opracowywaniu materiałów źródłowych stanowiących podstawę do udzielenia zamówień na dostawy, roboty i usługi,
    - prowadzenie rejestru zamówień publicznych, odwołań dla Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim,
    - rozpatrywanie odwołań w zakresie określonym stosownymi procedurami,
    - występowanie w imieniu starostwa do Urzędu Zamówień Publicznych,
    - prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówień na roboty budowlane, dostawy oraz wykonywanie usług zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych,
  b) w zakresie inwestycji:
    - kompletowanie i weryfikacja materiałów źródłowych, stanowiących podstawę do przygotowania inwestycji starostwa powiatowego,
    - organizowanie działań mających na celu korzystanie przez powiat ze środków ze środków zewnętrznych oraz przygotowywanie na potrzeby starostwa powiatowego projektów przy udziale wydziałów starostwa merytorycznie związanych z tym zadaniem,
    - udzielanie wyjaśnień wydziałom i jednostkom organizacyjnym przy opracowaniu materiałów źródłowych stanowiących podstawę do określenia zakresu inwestycji.
    - prowadzenie dokumentacji i rozliczeń dotyczących inwestycji w zakresie robót budowlanych, dostaw oraz usług zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2003-06-30 09:14:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Moczulak
(2011-07-07 15:29:54)

 
 
liczba odwiedzin: 4596809

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X