☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim
Grafika zawierająca herb Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim

Wtorek 26.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Zdrowia, Oświaty i Kultury Fizycznej

Funkcję Dyrektora Wydziału Zdrowia, Oświaty i Kultury Fizycznej sprawuje – mgr Mariola Biedrzycka


Telefon:
Tel. (029) 71-73-673, pokój nr 4.


Wydział Zdrowia, Oświaty i Kultury Fizycznej nadzoruje bezpośrednio Wicestarosta

                                                                                                                                                    

Do zakresu Wydziału Zdrowia, Oświaty i Kultury Fizycznej należą sprawy opieki zdrowotnej, oświaty, kultury i sportu, a w szczególności:


1) w zakresie opieki zdrowotnej:
  a) przygotowanie projektu uchwały o zasadach zbywania, wydzierżawienia, wynajmowania lub wnoszenia do spółek trwałego majątku publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  b) ogłaszanie i organizacja konkursu na stanowiska kierownika zakładu opieki zdrowotnej oraz zastępcy kierownika zakładu w zakładzie, w którym kierownik nie jest lekarzem,
  c) przygotowanie projektu uchwały o powołaniu rady społecznej, analiza wniosków i uchwał Rady społecznej,
  d) nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem mieniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
  e) rozpatrywanie odwołań dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej od uchwał Rady Społecznej,
  f) egzekwowanie od osoby przebywającej na terenie RP poddania się szczepieniom ochronnym przeciwko chorobom zakaźnym oraz badaniom mającym na celu wykrywanie tych chorób,
  g) zarządzanie na wniosek poradni przeciwgruźliczej o umieszczeniu chorego na gruźlicę w szpitalu, sanatorium lub innym zakładzie przeciwgruźliczym, jeżeli chory stwarza niebezpieczeństwo zagrożenia gruźlicą swego otoczenia,
  h) orzekanie o przymusowym leczeniu dzieci i młodocianych chorych na gruźlicę w zamkniętych zakładach przeciwgruźliczych,
  i) zgłaszanie organom inspekcji sanitarnej, a także określonym zakładom opieki zdrowotnej przypadków zachorowania, podejrzewania o zachorowanie oraz zgonów na choroby zakaźne natychmiast po otrzymaniu o nich wiadomości,
  j) powoływanie na wniosek inspektora sanitarnego, osób wykonujących zawody medyczne a także osób o innych kwalifikacjach, zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej, do pracy przy zwalczaniu epidemii,
  k) podejmowanie działań na rzecz trzeźwości,
  l) współdziałanie w zakresie organizowania zakładów lecznictwa odwykowego,
  m) współdziałanie w zakresie organizowania i prowadzenia izb wytrzeźwień,
  n) tworzenie, przekształcanie i likwidacja zakładów opieki zdrowotnej,
  o) wydawanie opinii w sprawie likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej, nadawania statutów oraz sprawowanie nadzoru,
  p) prowadzenie działalności wychowawczej i zapobiegawczej polegającej na :
     - promocji zdrowego stylu życia,
     - tworzenia placówek prowadzących działalność zapobiegawczą w środowiskach zagrożenia uzależnieniem,
     - wspieranie działań ogólnokrajowych i lokalnych oraz inicjatyw społecznych w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii,
  q) wydawanie polecenia podjęcia działań zmierzających do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego, w szczególności zaś zagrożenia życia lub zdrowia,
  r) powoływanie w razie braku lekarza zakładu społecznego służby zdrowia osoby stwierdzającej zgon i jego przyczyny w drodze oględzin,
  s) współdziałanie z właściwym inspektorem sanitarnym w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
  t) określanie przeznaczenia i standardu aparatury i sprzętu przez zakład opieki zdrowotnej,
  u) wyznaczanie lekarza opiniującego wnioski o wydawanie skierowania do zakładu opiekuńczo – leczniczego,
  v) wydawanie skierowań w drodze decyzji do zakładu opiekuńczo – leczniczego,
  w) przygotowywanie projektu uchwały ustalającej godziny pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu,
  x) zgłaszanie do rejestracji zbioru danych osobowych.
2) w zakresie oświaty:
  a) realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół specjalnych podstawowych i gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek oświatowo
    – wychowawczych, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, placówek kształcenia praktycznego, poradni psychologiczno –pedagogicznych i placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
  b) zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach,
  c) przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych,
  d) realizowanie zadań związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko dyrektora/kierownika/szkoły lub placówki oraz powierzeniem tego stanowiska,
  e) tworzenie jednostek obsługi administracyjno – ekonomicznych szkół i placówek,
  f) prowadzenie ewidencji szkól i placówek niepublicznych,
  g) opiniowanie przeniesienia do innej szkoły, placówki nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania,
  h) nakładanie na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełniania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych,
  i) występowanie z urzędu w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla niego uprawnienia zostały naruszone w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,
  j) współdziałanie w dziedzinie oświaty i wychowania ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli,
  k) określanie zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
  l) określanie zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektora, wicedyrektora i innych nauczycieli pełniących funkcję kierownicze oraz przyznawanie zwolnień od obowiązku realizacji zajęć,
  m) określanie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość,
  n) sprawowanie nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych,
  o) wydawanie opinii w sprawie powierzenia lub odwołania ze stanowiska wicedyrektora lub osoby będącej na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce,
  p) realizowanie zadań z zakresu powołania rady oświatowej,
  q) wydawanie zezwoleń z zakresu powołania rady oświatowej,
  r) likwidacja szkoły publicznej, po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej,
  s) przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły publicznej,
  t) łączenie szkół różnych typów lub placówek w zespoły,
  u) możliwość rozwiązania zespołu szkół lub placówek oraz nadania szkołom lub placówkom wchodzącym w skład zespołu odrębnych statutów,
  v) nadawanie ( i cofanie) szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,
  w) dotowanie niepublicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych i szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkól publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi,
  x) wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela, dyrektora,
  y) dokonanie oceny pracy dyrektora szkoły, placówki,
  z) realizowanie zadań związanych z wynagradzaniem nauczycieli w zakresie opracowywania regulaminu wynagradzania, wnioskowania i uzgadniania wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
   aa) realizowanie zadań z zakresu nadawania nauczycielom stopnia awansu zawodowego, nauczyciela mianowanego,
   bb) realizowanie zadań w zakresie powołania i funkcjonowania komisji egzaminacyjnej,
   cc) prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,
   dd) określanie wysokości dodatku mieszkaniowego oraz zasad jego przyznawania i wypłacania,
   ee) dopełnianie czynności zmierzających do zawieszenia dyrektora w pełnieniu obowiązków w związku z wszczęciem postępowania dyscyplinarnego,
   ff) opracowywanie planów i sprawozdań doskonalenia zawodowego nauczycieli,
   gg) realizowanie zadań związanych z odwołaniem nauczyciela zajmującego stanowisko dyrektora,
   hh) uzgadnianie profili i zawodów kształcenia,

   ii) tworzenie zespołu, w skład którego wchodzą szkoły, placówki prowadzone przez różne organy,
   jj) realizowanie zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,
   kk) kierowanie dzieci i młodzież do kształcenia specjalnego,
   ll) kierowanie dzieci i młodzież do młodzieżowych ośrodków wychowawczych,
   mm) realizowanie zadań z zakresu wynagradzania nauczycieli,
   nn)wnioskowanie nauczycieli do nagród Starosty Makowskiego,
   oo) prowadzenie zadań z zakresu systemu informacji oświatowej,
   pp) zgłaszanie do rejestracji zbioru danych osobowych,
   qq) prowadzenie zadań z zakresu udzielania pomocy materialnej dla uczniów i studentów,
   rr) prowadzenie zadań związanych z realizacją kursów organizowanych dla uczniów klas wielozawodowych,
   ss) prowadzenie czynności organizacyjnych związanych z przyznawaniem uczniom Stypendium Starosty Makowskiego,
   tt) prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych.
3) w zakresie kultury i sportu:
  a) wydawanie decyzji o zabezpieczenie dóbr kultury, umieszczanie na zabytkach nieruchomości odpowiednich znaków lub napisów,
  b) tworzenie instytucji kultury oraz nadawanie im statutów,
  c) tworzenie, łączenie, podział i likwidacja bibliotek,
  d) nadawanie statutów powiatowym bibliotekom publicznym,
  e) łączenie lub podział instytucji kultury,
  f) przyznawanie nagród i stypendiów w dziedzinie działalności kulturalnej,
  g) współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony zabytków architektury, kościołów i sztuki sakralnej,
  h) tworzenie projektu powiatowego programu opieki nad zabytkami,
  i) wydawanie decyzji z urzędu lub na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia o zabezpieczeniu dobra kultury w fazie zaistnienia uzasadnionej obawy zniszczenia, uszkodzenia lub wywiezienia go bez zezwolenia za granicę bądź też nie zapewnienia należytych warunków konserwacji,
  j) przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku,
  k) zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwacji Zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym,
  l) podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego,
  m) ustalanie założeń programowo – artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji,
  n) prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego powiatu w sferze organizacyjno – prawnej, finansowej i kadrowej, prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury,
  o) przygotowywanie propozycji w zakresie finansowania bieżącej działalności remontowej instytucji kultury oraz kontrolowanie wykorzystania na te cele środków budżetowych,
  p) prowadzenie wymiany kulturalnej,

  q) współdziałanie w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych,
  r) nadzór i kontrola działalności uczniowskich klubów sportowych mających siedzibę na terenie powiatu,
  s) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,

  t) tworzenie warunków prawno organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej,
  u) organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno – technicznych dla jej rozwoju, w tym:
    - popularyzacji walorów rekreacji ruchowej,
    - organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych,
    - szkolenia kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych,
    - tworzenie, utrzymanie i udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej.
4) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań pomocy społecznej związanych z zawartymi porozumieniami i umowami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie przekazywania i przyjmowania zadań.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2003-05-28 08:47:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Moczulak
(2011-07-07 15:35:28)

 
 
liczba odwiedzin: 4596873

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X