☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim
Grafika zawierająca herb Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim

Wtorek 26.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Architektoniczno-Budowlany

Funkcję Dyrektora Wydziału Architektoniczno – Budowlanego sprawuje –  Jakub Wyrzykowski

Telefon:

Tel.: (0 29)  71-70-751,  ul. Mickiewicza 30


Wydział Architektoniczno - Budowlany nadzoruje bezpośrednio Wicestarosta.

Do zakresu działania Wydziału Architektoniczno – Budowlanego należy realizacja zadań Starosty jako organu administracji architektoniczno-budowlanej wynikających z ustawy Prawo budowlane oraz innych obowiązujących przepisów. Do podstawowych obowiązków wydziału należy :


1) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:
  a) zgodność zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
  b) warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej,
  c) zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno budowlanymi,
  d) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
  e) wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
2) wydawanie decyzji w sprawach określonych ustawą prawo budowlane, w tym:
  a) udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
  b) nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego,
  c) zatwierdzenie projektu budowlanego,
  d) udzielanie pozwolenia na budowę i rozbiórkę obiektu budowlanego,
  e) zmiana pozwolenia na budowę,
  f) przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby ,
  g) odmowa zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę,
  h) uchylanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
  i) stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
  j) nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
  k) zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywanie robót i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie obiektu lub robót objętych obowiązkiem zgłoszenia,
  l) zwolnienie z obowiązku powołania kierownika budowy i nadzorowania robót oraz prowadzenia dziennika budowy bądź rozbiórki i umieszczenia tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,
  m) nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia w terenie obiektów podlegających zgłoszeniu,
  n) wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu,
  o) rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości,
  p) przyjmowanie zgłoszeń zmian przeznaczenia sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
  q) wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach określonych ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w tym:
     - wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz nadawanie rygoru natychmiastowej wykonalności,
     - wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi,
     - wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę drogi oraz przebudowę istniejących urządzeń infrastruktury technicznej.
3) prowadzenie innych spraw określonych ustawą prawo budowlane, w tym:
  a) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
  b) przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia,
  c) sprawdzenie kompletności projektu budowlanego oraz nakładanie usunięcia nie prawidłowości występujących w projekcie budowlanym,
  d) wydawanie dziennika budowy,
  e) prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę i rejestru wniosków o pozwoleniu na budowę oraz archiwizowanie dokumentacji budowlanych,
  f) przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę (rozbiórkę), innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego,
  g) przesyłanie kopii decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy właściwemu organowi gminy,
  h) uczestnictwo (na wezwanie organów nadzoru budowlanego), w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnienie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,
  i) uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych oraz obiektów i robót, dla których organem I instancji jest Wojewoda w zakresie :
- linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów innych miejsc publicznych
- przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wprowadzonych poza granicę terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego.
4) zadania administracji architektoniczno-budowlanej wynikające z innych przepisów:
  a) wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymogów samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokalu,
  b) wydawanie zaświadczeń o powierzchni użytkowej i wyposażeniu technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego,
  c) poświadczenie oświadczeń zamawiającego wykonanie robót dotyczących infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu dla celów podatków od towarów i usług,
  d) przygotowanie pozwoleń na budowę składowisk opadów oraz określenie w nich wymagań zapewniających ochronę życia i zdrowia ludzi, ochronę środowiska oraz ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich,
  e) przyjmowanie zawiadomień o przystąpieniu do sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego województwa, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów zagospodarowania przestrzennego gmin powiatu makowskiego oraz gromadzenie kopii uchwalonych studiów i planów,
  f) opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa,
  g) opiniowanie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin powiatu makowskiego
  h) uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego gmin powiatu w zakresie zadań samorządowych,
  i) uzgadnianie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy w zakresie zadań samorządu powiatowego w odniesieniu do terenów przeznaczonych na ten cel w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które utraciły ważność,
  j) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu działania zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej,
  k) przesyłanie informacji z zakresu działania wydziału do organów podatkowych właściwych w sprawach podatku do nieruchomości.

8) wykonywanie bieżących czynności i prowadzenie spraw, a w szczególności przygotowywanie analiz oraz projektów dokumentów, przedsięwzięć i decyzji związanych z realizacją przez zarząd powiatu kompetencji w zakresie architektoniczno-budowlanym.

Wytworzył:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2003-05-28 08:41:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Rychlik
(2018-11-05 13:58:59)

 
 
liczba odwiedzin: 4596886

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X