☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim
Grafika zawierająca herb Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim

Piątek 16.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Funkcję Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami sprawuje – Józef Iwiński


Telefon:
Tel. (029) 7171139 , pokój nr 9.

 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościam nadzoruje bezpośrednio Starosta.

 

Do zakresu działania Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami należą sprawy gospodarowania nieruchomościami, ochrona gruntów rolnych, scaleń i wymiany gruntów rolnych i leśnych, realizacja zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz prowadzenie punktu kasowego, a w szczególności :


1) w zakresie geodezji i kartografii:
  a) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  b) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków,
  c) prowadzenie rejestru cen nieruchomości,
  d) prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu ( GESUT ),
  e) gospodarowanie środkami ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobów powiatowych, a także opłat za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
  f) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
  g) zakładanie osnów szczegółowych,
  h) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
  i) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
  j) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
  k) prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.
2) w zakresie gospodarki nieruchomościami:
  a) gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu, a w szczególności sprzedaż , zamiana i zrzeczenie, oddawanie w wieczyste użytkowanie, oddawanie w najem lub dzierżawę, oddawanie w trwały zarząd, użyczanie, obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszenie nieruchomości jako wkładów niepieniężnych ( aportów ) do spółek oraz dokonywanie darowizn na cele publiczne bądź na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego,
  b) ustalanie i aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu i wieczystego użytkowania,
  c) ustalanie dodatkowych opłat rocznych z tytułu niezagospodarowania w terminie nieruchomości przekazanych w wieczyste użytkowanie,
  d) wywłaszczanie nieruchomości, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, ustalanie odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości,
  e) ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie,
  f) ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej ,
  g) stwierdzanie nabycia prawa własności dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub powiatu, w stosunku do nieruchomości znajdujących się w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych przed 26 maja 1990 r.,
  h) regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa lub powiatu ,
  i) stwierdzanie wygaśnięcia użytkowania oraz przekazywanie mienia do zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych,
  j) zwrot działek siedliskowych i dożywotnich uprawnionym osobom z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa,
  k) przekształcanie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
  l) ustalanie odszkodowań za grunty zajęte pod realizację inwestycji drogowych w zakresie dróg powiatowych i gminnych.
3) w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych :
  a) wydawanie decyzji zezwalających na stałe i czasowe wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej,
  b) aktualizacja opłat z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej ,
  c) nakazywanie w drodze decyzji zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia lub założenia trwałych użytków zielonych na gruntach zagrożonych erozją ,
  d) zapewnienie dla gruntów na obszarach szczególnej ochrony środowiska lub strefach ochronnych prowadzenia okresowych badań poziomu skażenia gleb i roślin ,
  e) rekultywacja gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych przez nie ustalone osoby ub w wyniku klęsk żywiołowych ,
  f) nakładanie obowiązku rekultywacji gruntów na osoby powodujące utratę lub ograniczenia wartości użytkowej gruntów,
  g) kontrola wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
  h) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych leśnych,
  i) prowadzenie rejestru gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej,
  j) prowadzenie rejestru gruntów zdegradowanych na skutek działalności pozarolniczej,
  k) uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego .
4) w zakresie scaleń i wymiany gruntów rolnych i leśnych:
  a) wszczęcie postępowania scaleniowego lub wymiennego,
  b) wybór rady uczestników scalenia ,
  c) przeprowadzenie przetargu na wykonanie projektu scalenia lub wymiany gruntów,
  d) wystąpienie do sądu o wpis wszczęcia postępowania scaleniowego lub wymiennego w księgach wieczystych,
  e) zatwierdzenie projektu scalenia lub wymiany gruntów,
  f) wprowadzenie uczestników scalenia lub wymiany w posiadanie wydzielonych gruntów.
5) w zakresie prowadzenia punktu kasowego:
  a) dokonywanie operacji gotówkowych – przyjmowanie wpłat za czynności geodezyjne i kartograficzne, za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego,
  b) odprowadzanie przyjętych sum do banku w dniu ich pobrania,
  c) właściwe przechowywanie i zabezpieczanie gotówki i innych walorów,
  d) bieżące sporządzanie raportów kasowych ,
  e) niezwłoczne zawiadamianie Skarbnika o brakach gotówkowych oraz ewentualnych włamaniach do kasy,
6) w zakresie gospodarki wodnej:
  a) prowadzenie spraw dotyczących ustalenia linii brzegowej dla wód określonych ustawą prawo wodne,

Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Moczulak
(2011-07-07 15:50:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Moczulak
(2011-08-05 15:09:22)
 
 
liczba odwiedzin: 4771995

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X